User Tools

Site Tools


design:ceiling_wall

Nhóm chức năng thiết kế trần/tường (Ceiling/Wall)

Hướng dẫn thao tác thiết kế với trần/tường


1. Thao tác cơ bản

2. Cách tạo trần giật cấp

2.1. Trần giật cấp cơ bản

2.2. Trần giật cấp phức tạp

2.3. Lát trần - Tấm ốp

2.4. Làm mặt tường

2.5. Các ứng dụng khác

Discussion

Hạ, 2018/10/19 01:40

Tôi có thể tiến hành render thử không? để test ánh sáng ấy.

Đạt.Đ.H, 2018/11/26 06:56

Render SD(800×600) free đó bạn, bạn test bằng khổ ảnh này rồi render 4K

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
If you can't read the letters on the image, download this .wav file to get them read to you.
 
design/ceiling_wall.txt · Last modified: 2018/08/13 06:11 by admin