User Tools

Site Tools


design:ceiling_wall:export-2d-draw

XUẤT RA BẢN VẼ 2D


1. Vào giao diện Bản vẽ Trần 2D

  • B1. Vào Ceiling/ Wall
  • B2. Click vào trần vừa vẽ → Chọn Reflected Ceiling Plan
  • B3. Vào giao diện Bản vẽ Trần 2D

2. Thao tác chỉnh sửa bản vẽ

  • Click “Measure” ở khung phía trên, có thể đo kích thước.

  • Click “Label” để viết ghi chú thêm.

  • Click “Start point”, di chuột để đặt vị trí bắt đầu thi công

  • Click “Text” để thêm Text ghi chú cho bản vẽ.

  • Cột thông tin bên phải, có thể thay đổi Tên bản vẽ, người thiết kế, thông tin khách hàng,….

  • Click “Export Drawwing” để lưu bản vẽ vào local.

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
If you can't read the letters on the image, download this .wav file to get them read to you.
 
design/ceiling_wall/export-2d-draw.txt · Last modified: 2018/08/02 04:09 by huonglt