User Tools

Site Tools


hdsd:rendering

Nhóm chức năng Render

Phần tài liệu này sẽ giúp bạn cài đặt các hiệu ứng ánh sáng, thiết lập góc nhìn trong các chế độ Render!


1. Pre-Rendering Setting

2.Các chế độ Render

3.Các thao tác với ảnh sau Render

hdsd/rendering.txt · Last modified: 2019/01/03 03:01 by huonglt