User Tools

Site Tools


subapp:brick

Nhóm chức năng thiết kế Brick (Gạch)

1. Thao tác cơ bản

2. Chỉnh sửa kích thước

3.Xuất báo giá

4. Lát sàn

4.1.Lát theo đường

4.2.Lát theo khu vực

5. Thay, xóa Gạch

6.Thao tác với Gạch ở chân tường

subapp/brick.txt · Last modified: 2018/09/26 03:59 by huyennt