User Tools

Site Tools


q_a:ngoai_that

House3D có hỗ trợ thiết kế ngoại thất không?


Hiện tại, House3D mới chỉ tập trung cho giải quyết các vấn đề của nội thất, tuy nhiên chúng tôi cũng đang suy nghĩ tới việc cho phép sắp xếp, thiết kế ngoại thất

q_a/ngoai_that.txt · Last modified: 2018/07/10 10:19 by huonglt