User Tools

Site Tools


q_a:importcad1

Tài liệu hướng dẫn cover models từ file Sketchup sang file H3D

1. Các bước thực hiện

  • Bước 1: Vào File chọn Expor–> Models

Ảnh:

  • Bước 2: Pop-Up hiện ra, trong đó:Format: Chọn định dạng .3ds

Ảnh:

  • Bước 3: Đặt tên file và click Export —> click close

Ảnh: .

q_a/importcad1.txt · Last modified: 2018/08/28 06:25 by xuyenmt