User Tools

Site Tools


q_a:filter

House3D nên chia các đồ vật theo các nhóm cùng phong cách, màu sắc...?


Hiện tại House3D đã có chức năng filter các đồ vật theo style, color, brand… hỗ trợ người dùng tìm các đồ vật theo mong muốn:

q_a/filter.txt · Last modified: 2018/07/10 11:15 by huonglt