User Tools

Site Tools


q_a:download_fb360

Hướng dẫn tải ảnh Facebook 360

Cho phép người dùng tải ảnh Facebook 360 từ ảnh Panorama và chia sẻ lên Facebook


Yêu cầu: Đã render ít nhất 1 ảnh 720

Đăng nhập vào trang My.house3d.com

 • Bước 1: Người dùng chọn mục Danh sách ảnh render
 • Bước 2: Tìm kiếm loại ảnh 720 và chất lượng (nếu cần thiết)
 • Bước 3: Click icon Download để tại ảnh 360

 • Đối với ảnh 720 render với chế độ Đơn điểm
  • Click vào icon Download của ảnh muốn tải và Save

 • Đối với ảnh 720 render với chế độ Đa điểm
  • Chọn từng ảnh muốn tải xuống hoặc Tất cả ảnh

 • Kết quả sau khi tải ảnh

 • Bước 4. Lựa chọn ảnh và upload lên Facebook

Lưu ý: Đối với file .zip, tiến hành giải nén và upload từng ảnh

q_a/download_fb360.txt · Last modified: 2019/01/10 08:35 by huyennt