User Tools

Site Tools


q_a:cnc

Có ra bản vẽ và chuyển ra máy CNC chạy được không ?


Hiện tại bên mình dự định chỉ hỗ trợ xuất bản vẽ cho mô đun Cabinet, dùng để thiết kế tủ, kệ. Trong tương lai sẽ có thêm mục hỗ trợ CNC cho tủ kệ bạn nhé

q_a/cnc.txt · Last modified: 2018/07/11 04:19 by trangtt