User Tools

Site Tools


q_a:avasviruts

Bị lỗi do avasviruts?


  • Bước 1: nháy đúp vào biểu tượng Avast, sẽ hiện ra cửa sổ:

  • Bước 2: bấm vào “Các lá chắn thời gian thực”, vào “Lá chắn tập tin Hệ thống”, rồi bấm vào “Thiết lập cao cấp”, tại đây click vào nút “Thêm”

  • Bước 3: Chọn vào “Loại trừ” rồi bấm vào “Thêm”, sau đó chọn đúng vào nơi có tệp tin House3D.exe, nhấn “Đồng ý”.
q_a/avasviruts.txt · Last modified: 2018/07/18 01:31 by trangtt