User Tools

Site Tools


hdsd:basic_function

Nhóm chức năng thiết kế cơ bản

Nhóm các chức năng cơ bản của H3D Design Application


1. Thao tác cơ bản

2. Thao tác với tường

2.1. Tạo mặt sàn

2.2. Chỉnh sửa

3. Tên không gian

4. Các thao tác với Dự án

5. Thiết lập Đối tượng nội thất cố định

6. Công cụ phân chia vùng thao tác

7. Bố trí Nội thất/Phụ kiện

7.1. Chức năng quản lý đối tượng trong thiết kế

7.2.Chức năng Kết hợp và Lưu vào ưa thích

7.3.Di chuyển và thay đổi kích thước

7.4.Chức năng Đo và Sửa khoảng cách giữa các đối tượng

Discussion

Enter your comment. Wiki syntax is allowed:
If you can't read the letters on the image, download this .wav file to get them read to you.
 
hdsd/basic_function.txt · Last modified: 2018/08/07 02:50 by nhitt