User Tools

Site Tools


q_a

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
q_a [2019/07/11 04:57]
giangbh
q_a [2019/08/02 14:20] (current)
admin
Line 69: Line 69:
 * 67. [[q_a:​payment|Không đăng ký internet banking thì có hình thức nào thanh toán mua Hcoin khác không?]] * 67. [[q_a:​payment|Không đăng ký internet banking thì có hình thức nào thanh toán mua Hcoin khác không?]]
 * 68. [[q_a:​perspective|Phần mềm House3D có thiết kế và render phối cảnh dự án được không?]] * 68. [[q_a:​perspective|Phần mềm House3D có thiết kế và render phối cảnh dự án được không?]]
-* 69. [[q_a:​copyright|Giao diện cũng như một số thư viện của House3D giống với phần mềm 3vjia. Vấn đề bản quyền của House3D như thế nào?]] +* 69. [[q_a:​view_mode|Giao diện đang sử dụng tự nhiên đổi màu xanh/xuất hiện dòng kẻ ngang,... ]] 
-* 70. [[q_a:​view_mode|Giao diện đang sử dụng tự nhiên đổi màu xanh/xuất hiện dòng kẻ ngang,... ]] +70. [[q_a:​convert_error|Click vào "​House3D tool" trên 3ds Max 2018 nhưng không hiện ra bảng Chuẩn Bị]] 
-71. [[q_a:​convert_error|Click vào "​House3D tool" trên 3ds Max 2018 nhưng không hiện ra bảng Chuẩn Bị]] +71. [[q_a:​convert_error_type|Mở tool được nhưng lúc xuất ra file output lại báo: "Type error: getClassInstances requires MAXClass, got: undefined"​.]]
-72. [[q_a:​convert_error_type|Mở tool được nhưng lúc xuất ra file output lại báo: "Type error: getClassInstances requires MAXClass, got: undefined"​.]]+
  
  
  
  
q_a.txt · Last modified: 2019/08/02 14:20 by admin