User Tools

Site Tools


q_a:share_fav

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

q_a:share_fav [2019/07/09 10:56] (current)
giangbh created
Line 1: Line 1:
 +#Cách chia sẻ model yêu thích trong các tài khoản thuộc cùng một tổ chức trên House3D ​
 +
 + * Một model đơn có thể được chia sẻ trực tiếp qua id (Code/Mã số) của model.
 +
 + * Để chia sẻ trong Tổ chức, House3D hỗ trợ tạo thư viện chung của Tổ chức. Các tài khoản là thành viên trong Tổ chức có thể chia sẻ các Nhóm/Group models lên thư viện chung, tất cả tài khoản trong tổ chức đều có quyền xem và sử dụng. ​
 +
 +_Nhóm/​Group được nói tới là tổ hợp các model được gom lại và đặt tên, đóng vai trò và có cách sử dụng như một model đơn thông thường._
 +
 +
 +
 + 
 +
  
q_a/share_fav.txt · Last modified: 2019/07/09 10:56 by giangbh