User Tools

Site Tools


q_a:import_cad

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
q_a:import_cad [2019/07/12 03:48]
giangbh
q_a:import_cad [2019/07/12 03:49] (current)
giangbh
Line 1: Line 1:
 #Hướng dẫn đồ tường từ bản vẽ sơ đồ mặt bằng #Hướng dẫn đồ tường từ bản vẽ sơ đồ mặt bằng
  
-House3D hiện chưa hỗ trợ import sơ đồ mặt bằng từ AutoCAD ​vào House3D. Thay vào đó, House3D cung cấp một phương pháp khác nhanh hơn đó là đồ tường từ bản vẽ sơ đồ mặt bằng.+House3D hiện chưa hỗ trợ import sơ đồ mặt bằng từ AutoCAD. Thay vào đó, House3D cung cấp một phương pháp khác nhanh hơn đó là đồ tường từ bản vẽ sơ đồ mặt bằng.
  
 ____ ____
 __**Tham khảo hướng dẫn đồ tường tại trang Academy**__:​ https://​academy.house3d.com/​guide/​import-scale-trace-a-floor-plan?​lang=vi __**Tham khảo hướng dẫn đồ tường tại trang Academy**__:​ https://​academy.house3d.com/​guide/​import-scale-trace-a-floor-plan?​lang=vi
q_a/import_cad.txt · Last modified: 2019/07/12 03:49 by giangbh