User Tools

Site Tools


hdsd:basic_function:beginner-guide:newbie-should-know:snap-shot

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

hdsd:basic_function:beginner-guide:newbie-should-know:snap-shot [2018/08/02 03:17]
huyennt created
hdsd:basic_function:beginner-guide:newbie-should-know:snap-shot [2019/03/05 04:19] (current)
huonglt
Line 17: Line 17:
   * B3. Di chuyển tới góc thiết kế mà người dung muốn chụp   * B3. Di chuyển tới góc thiết kế mà người dung muốn chụp
   * B4. Click vào item {{:​requirement:​h3d-urd:​beginner-guide:​newbie-should-know:​item.png?​50|}} để chụp   * B4. Click vào item {{:​requirement:​h3d-urd:​beginner-guide:​newbie-should-know:​item.png?​50|}} để chụp
 +//
 +**Chú ý:**// Thực hiện nhấn Ctrl+s để lưu lại các thay đổi trên thiết kế để lưu lai các góc mà người dùng đã chọn.
  
  
hdsd/basic_function/beginner-guide/newbie-should-know/snap-shot.txt · Last modified: 2019/03/05 04:19 by huonglt