User Tools

Site Tools


api:cabinet:cabinet-xml

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
api:cabinet:cabinet-xml [2019/12/23 08:13]
anhntl [2. Danh sách các thẻ thành phần của cây xml trong nội dung module tủ]
api:cabinet:cabinet-xml [2019/12/23 10:36] (current)
anhntl
Line 10: Line 10:
 ##1. Tổng quan hình dáng cây xml của module tủ cơ bản ( không bao gồm cửa, phụ kiện, mặt đá, len chân) ##1. Tổng quan hình dáng cây xml của module tủ cơ bản ( không bao gồm cửa, phụ kiện, mặt đá, len chân)
  
-{{ :​api:​examplexmlcabinet.png |}}+
  
 **File đầy đủ:** **File đầy đủ:**
Line 47: Line 47:
  
   * **Danh sách các thẻ cơ bản được sử dụng trong content của module tủ**   * **Danh sách các thẻ cơ bản được sử dụng trong content của module tủ**
-    * <color #​00a2e8><​Part/></​color>​ : [[wiki:​cabinet-document:​doc-xml:​xml-cabinet-part|xem thêm]] +    * <color #​00a2e8><​Part/></​color>​ :  
-    * <color #​00a2e8><​Variables/></​color>​ : [[api:​cabinet:​xml-tag-variables|Xem thêm]] +    * <color #​00a2e8><​Variables/></​color>​ :  
-    * <color #​00a2e8><​SwingDoor/></​color>​ : [[wiki:​cabinet-document:​doc-xml:​xml-cabinet-swingdoor|Xem thêm]]+    * <color #​00a2e8><​SwingDoor/></​color>​ : 
  
  
api/cabinet/cabinet-xml.txt · Last modified: 2019/12/23 10:36 by anhntl