User Tools

Site Tools


q_a:fee

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

q_a:fee [2019/07/09 11:05] (current)
giangbh created
Line 1: Line 1:
 +#Chi phí sử dụng phần mềm
  
 +_Đối với các tài khoản mới đăng ký_: 
 +
 +Bắt đầu với nửa tháng dùng thử: Sử dụng được full mọi chức năng từ cơ bản đến nâng cao của House3D.
 +
 +- Chức năng cơ bản gồm có kéo thả các đồ nội thất (sàn tường trần, đồ decor các phòng khách, ngủ, bếp...) và render chất lượng thấp SD. 
 +
 +- Chức năng nâng cao bao gồm thiết kế Sàn, tường, trần phức tạp. Thiết kế ốp lát. Dựng tủ kệ bếp, tủ quần áo, tủ đa năng Và render ảnh chất lượng cao (HD, full HD, 4k, panorama 720 độ). ​
 +Kết thúc nửa tháng dùng thử sẽ chỉ sử dụng được chức năng cơ bản. ​
 +
 +_Đối với tài khoản đã hết thời gian dùng thử_:
 +
 +Cần phải trả phí hợp đồng theo năm:
 +- Gói cá nhân 1 tài khoản là 15,000,000 VND/năm.
 +
 +- Gói doanh nghiệp từ 3 tài khoản trở lên thì giá một tài khoản là khoảng 13,000,000 VND/ năm. 
 +
 +_Cả gói cá nhân và doanh nghiệp đều được sử dụng full chức năng của house3D._
q_a/fee.txt · Last modified: 2019/07/09 11:05 by giangbh