User Tools

Site Tools


q_a:export

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

q_a:export [2019/07/09 10:58] (current)
giangbh created
Line 1: Line 1:
 +#House3D có cách nào export mô hình ra các phần mềm khác không?
 +
 +Với mục tiêu phát triển của House3D là trở thành Nền tảng thiết kế và thương mại điện tử, hỗ trợ hoàn thiện từ khâu thiết kế tới thi công, House3D hiện chưa có kế hoạch phát triển tính năng hỗ trợ export ra các phần mềm khác.
  
q_a/export.txt · Last modified: 2019/07/09 10:58 by giangbh