User Tools

Site Tools


q_a:cantlogin

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
q_a:cantlogin [2019/07/12 04:22]
giangbh
q_a:cantlogin [2019/07/12 04:22] (current)
giangbh
Line 1: Line 1:
-#khi gõ địa chỉ email, mật khẩu vào khung đăng nhập thì 2 thông tin đó mất đi và bắt nhập lại.+#Khi gõ địa chỉ email, mật khẩu vào khung đăng nhập thì 2 thông tin đó mất đi và bắt nhập lại.
  
 //**Cần kiểm tra:**// //**Cần kiểm tra:**//
q_a/cantlogin.txt · Last modified: 2019/07/12 04:22 by giangbh