User Tools

Site Tools


beginer:oveview

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
beginer:oveview [2018/07/23 10:29]
nhitt
beginer:oveview [2018/08/02 04:51]
huyennt
Line 7: Line 7:
  
 --- ---
-Sau khi **Download**,​ click ứng dụng để giải nén, vào folder, click icon {{:​requirement:​h3d-srs:​desktop-app-srs:​h3d1.png?​200|}}, bạn đăng nhập thành công, xuất hiện màn hình **Welcome**. Bạn có thể click vào nút **Start Design** để bắt đầu tạo mới một dự án, hoặc mở một dự án đã làm trước đó:+Sau khi **Download**,​ click ứng dụng để giải nén, vào folder, click icon {{:​requirement:​h3d-srs:​desktop-app-srs:​h3d1.png?​100|}}, bạn đăng nhập thành công, xuất hiện màn hình **Welcome**. Bạn có thể click vào nút **Start Design** để bắt đầu tạo mới một dự án, hoặc mở một dự án đã làm trước đó:
  
 {{:​requirement:​h3d-srs:​desktop-app-srs:​wellcome.png?​|}} {{:​requirement:​h3d-srs:​desktop-app-srs:​wellcome.png?​|}}
beginer/oveview.txt · Last modified: 2019/12/22 04:40 by admin